Kushtet dhe rregullat

Lesna Max do të ju përgjigjet kërkesave tuaja duke siguruar qasje në këtë web-faqe 24 orë në ditë.

Në rast të ndërprerjes së internetit për arsyeje teknike apo si rezultat i ndonjë situate të shkaktuar nga faktorë të jashtëm që janë përtej mundësisë së kontrollit nga Lesna Max, atëherë Lesna Max distancohet nga kjo përgjegjësi dhe nuk garanton qasje të përhershme.

Të gjitha të dhënat dhe informacionet e publikuara në web-faqe e Lesna Max janë përmbajtje e autorizuar nga  brendet me të cilat bashkëpunon dhe vetëm Lesna Max rezervon të drejtën për të ndryshuar apo përditesuar ato.

Përderisa “internet” është një medium me përditësim të vazhdueshëm, përveç nëse parashihet ndryshe në rregulloret e aplikueshme në Kosovë, Lesna Max merr përgjegjësi për saktësinë dhe besueshmërinë e informacionit dhe përmbajtjes së publikuar.

Emri “Lesna Max” është markë tregtare e Lesna ING AF dhe rezervon të drejtën ekskluzive të çfarëdo të dhëne që lidhet me të dhe përdorimi pa pëlqimin paraprak dhe me shkrim ndalohet rreptësisht. Lesna ING AF rezervon të gjitha të drejtat që rrjedhin nga marka tregtare “Lesna Max”.

Përdorimi dhe shpërndarja e informacionit, të dhënave, përmbajtjes, imazheve nga faqja e Lesna Max është e ndaluar.

Po ashtu Lesna Max ju njofton që kjo faqe përdor fotografi me tekst të quajtur “cookies “. Pa këto Web faqja nuk do të funksionojë si duhet dhe shumë nga opsionet nuk do jenë në gjendje të shihen.
Më shumë informacion në lidhje me atë çfarë janë “cookies” mund ti gjeni këtu:

Vërejtje! Për mallin i cili nuk gjendet në stoqe dhe duhet bërë porosia në pritje, mënyra e pagesës bëhet avans prej 50% të vlerës së mallit të porositur.

Për porositë të cilat janë mbi vlerën 500€, pagesa duhet të bëhet në bankë paraprakisht, ose të kryhet në Showroom fizikisht.

Shopping Cart
Scroll to Top